میزان مطالعه درسی مفید

شما اینجا هستید:
میزان مطالعه درسی مفید
امتیاز خود را ارسال کنید

میزان مطالعه درسی مفید
امتیاز خود را ارسال کنید

بسیاری از دانش آموزانی که به ما مراجعه می‌کنند یک عبارت را خیلی به کار می‌برند : «نمیتوانم درس بخوانم چون تمرکز ندارم». خیلی از آن ها فکر می کنند ذاتا آدم حواس پرتی هستند در صورتی که این دیدگاه غلط است چرا که تمرکز حواس یک امر اکتسابی است و ذاتی نیست. هر کس با هوش عادی می تواند به تمرکز حواس خیره کننده ای دست یابد و عوامل عدم تمرکز را از بین ببرد. البته حواس پرتی هیچ موقع به صفر نمی رسد اما میتوان میزان آن را تا حد قابل ملاحظه ای کاهش داد.

چرا نمیتوانید تمرکز کنید؟

در دنیای مدرن امروزی خیلی چیزها باعث حواس پرتی می شوند. در دهه‌ی اخیر توانایی ما برای تمرکز کردن به شدت کاهش یافته و ظاهرا مقصر اصلی این افت تمرکز، فناوری و تکنولوژی است. فرقی ندارد کجا هستید و در چه شرایطی قرار دارید، گوشی هوشمند، تبلت و لپ تاب به راحتی توانایی مطالعه متمرکز را از شما می گیرند. عوامل دیگری هم در عدم تمرکز دخیل هستند که در زیر به آن ها اشاره کردیم.

معمولا هنگام مطالعه عواملی که سبب حواس پرتی شامل:

شبکه‌های اجتماعی، تماس‌ها، وب‌گردی بدون هدف، پیامک دادن، چک کردن ایمیل، تلویزیون، روابط، بحث و جدل ها، سر و صدا، خیال پردازی بیش از حد من همه این ها را قبول دارم ولی هیچ کدوم از این ها عامل هواس پرتی و عدم تمرکز در مطالعه نیست اینها بهانه های هواس پرتی اند، شاید شما تعجب کنید که پس این همه نوشته چی که اینجا نوشتین، گفتم همه اینا را قبول دارم ولی باز می گویم هیچ کدوم از اینا دلیل اصلی عدم تمرکز نیست حالا این سوال در ذهن شما شکل می گیرد.، پس عامل اصلی چیست؟؟!!حالا به یک نقطه ی مشترک رسیدیم بله عامل اصلی چیست؟ به نظر من عامل اصلی و صد در صدی هواس پرتی و عدم تمرکز شما بی هدفی شماست. شما مطالعه می کنید ولی فقط به مطالعه کردن و نکردن فکر می کنید شما هدفی ندارید که به خاطر آن تلاش کنید یا برای آن مطالعه کنید مطالعه شما یا از سر عادته یا به خاطر تکلیف، چون اگر هدف داشته باشی

اصلا حواس پرت نمی شی و اگر بشوی آن را جبران خواهی کرد، ﯾﮏ ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺺ، واﻗﻌﯽ،ﺧﺎص و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺑﺎ زﻣﺎن قابل ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﺪف ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺨﺺ و ﻏﯿﺮ ﺷﻔﺎف اﺻﻮﻻً ﻫﺪف ﻧﯿﺴﺖ. ﯾﮏ ﺧﯿﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻮا ﺷﻨﺎور اﺳﺖ. اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﻬﺎی ﺷﻔﺎف و روﺷﻦ دارﻧﺪ، ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ، ﺷﺮاﯾﻄﺸﺎن ﻣﺘﻔﺎوت از ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً اﻣﯿﺪوارﻧﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ. شما اﻏﻠﺐ نمی توانید هدفگذاری کنید و بیشتر روزهایتان در آرزوها سپری می کنید.آرزوهایی که دستیابی برآنها ﺑﺮایتان ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ.و همین طور توی رویا وقتتان را می گذرانید و اسمش را عدم تمرکز می گذارید. ولی تعیین هدف مشخص از ضروریات یک تجربه موفق می باشد. ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻫﺪﻓﻬﺎی روﺷﻦ ﻫﺮ ﮐﺎری را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ. ﺑﺪون ﻫﺪف ﮔﺬاری ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ.

ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ اﺷﺨﺎص در زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای از اوﻗﺎت ﺧﻮد را ﺻﺮف ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﮐﻢ ارزش اﺳﺖ، و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻓﺎﻗﺪ ارزش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.و دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ وﻗﺖ ﺻﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ در زﻧﺪﮔﯽ دﻧﺒﺎل ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. وﻗﺘﯽ ﻫﺪﻓﻬﺎی روﺷﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ زﻣﺎن ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎد ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.طوری که از هر چیزی می زنید تا به هدفتان برسید حتی از افکار مزاحم و خیالیتان. این باوره منه ولی برای اینکه مقایسه کنید در زیر راه هایی که موجب تمرکز می شود را جمع آوری و نوشته ام آن ها را مطالعه کنید ولی اگر درآخر شما هم مثل من فکر کردید و بی هدفی را عامل اصلی هواس پرتی دانستید به پیشنهاد کن عمل کنید و پیشنهاد من دانلود این بسته ی آموزشی تحت عنوان«چگونه شرایط را تغییر دهیم» است که با مطاله آن شما به یک ثبات در تمرکز هواس و در اعتماد به نفس و کنترل استرس خواهید رسید.

چگونه هنگام مطالعه تمرکز کنیم؟

تمرکز هنگام مطالعه  بسیار مهم است. باید یاد بگیرید که چگونه مدت زیادی مطالعه کنید بدون اینکه حواستان پرت شود. پس بیایید راهکارهایی برای ایجاد تمرکز هنگام درس خواندن نشانتان دهیم.

مکان مطالعه:

یک مکان مطالعه خوب از الزامات ایجاد تمرکز هنگام درس خواندن است. در واقع اولین چیزی که میتواند به شما برای داشتن تمرکز بالا کمک کند مکانی است که در آن مطالعه می کنید چرا که روی نحوه تمرکز شما تاثیر زیادی دارد. برای رسیدن به بیشترین میزان تمرکز، محل مطالعه شما باید تمیز و مرتب ، به دور از سر و صدا ، بدون تلویزیون و داری نور کافی و هوای معتدل باشد. در غیر این صوت میتواند تمرکز

شما را برهم زند.

 افکار و رویاهای مزاحم:

ممکن است هنگام مطالعه افکار نگران کننده یا اضطراب آوری به ذهنتان برسد یا توی رویاهاتو سیر کنید.

که هر دوی اینها تمرکز را از شما می گیرند پس لازم است راه چاره ای برایشان داشته باشید. هنگام مطالعه کنارتان یک کاغذ و خودکار برای نوشتن افکار مزاحم داشته باشید افکار را یادداشت کنید تا در زمان دیگری به آنها فکر کنید با خودتان بگویید “بعدا به این موضوعات فکر میکنم الان وقت مطالعه است” . در اوقاتی را که برای افکار مزاحم در نظر گرفته اید تا میتوانید به آن فکر کنید و اگر نگرانی ذهنی دارید بر طرفش کنید.

تک کاری:

اغلب شاید دوست داشته باشید چند کار را به صورت همزمان انجام دهید تا در وقتتان صرفه جویی شود.

اما اشتباه می کنید! یک ذهن شلوغ عملکرد بالایی ندارد . انجام دادن چند کار به طور همزمان تنها قدرت یادگیری تان را کاهش می دهد. بنابراین هر بار که کاری را انجام می دهید فقط روی آن تمرکز کنید و بعد از اتمام آن به سراغ کار بعدی بروید. به عنوان مثال وقتی درس می خوانید فقط درس بخوانید و وقتی استراحت می کنید فقط استراحت کنید و به فکر درس نباشید.

خواب و استراحت به اندازه کافی:

بعضی از کنکوری‌ها تصور می کنند با کمتر خوابیدن و بیشتر درس خواندن نتیجه بهتری می گیرند. باید بپذیریم کاهش ساعت خواب برای مطالعه بیشتر به جای اینکه بازدهی داشته باشد باعث کاهش آن می شود.

کمبود خواب شما را خسته و بی حوصله می کند و زمانی که در حال مطالعه هستید حواستان را نمیتوانید جمع کنید. ساختار بدن انسان الزام می کند که روزانه ۷ تا ۸ ساعت بخوابید.

خواب کافی باعث رفع خستگی می شود وقتی که خیلی خسته هستید مطالعه فقط وقت تلف کردن است. بهتر است زمان کوتاهی را به استراحت اختصاص دهید.

شبکه های اجتماعی:

شبکه‌های اجتماعی. اپلیکیشن های ارتباطی بسیار جذاب هستند و البته مهم ترین خصوصیت آن ها وسوسه کردن است. وسوسه ای که هنگام مطالعه به سراغمان می آید و از ما می خواهد تا سری به شبکه های اجتماعی خودمان بزنیم و از رویدادهای تازه با خبر شویم. بهترین راهکار برای مبارزه با این مشکل خاموش کردن گوشی و دور کردن آن از خودتان است. اگر این کار نمی خواهید انجام دهی حداقل کار این است که موبایل‌تان را روی حالت پرواز (airplane mode) قرار دهید و حساب‌های شبکه‌های اجتماعی‌تان را ببندید یا اعلانات را بی صدا کنید.

 بازه زمانی مطالعه:

واحد مطالعه خود را کوتاه کنید. مثلا اگر قصد دارید ۹۰ دقیقه درس بخوانید آن را به سه ۳۰ دقیقه تقسیم کنید و بعد از هر سی دقیقه ۵ دقیقه استراحت کنید.

مطالعه فعال:

فعال بودن هنگام مطالعه کمک زیادی به شما در حفظ تمرکز می کند. در طول مطالعه زیر مطالب مهم خط بکشید و نکات مهم را یادداشت نمایید اینکار باعث می شود ذهن شما درگیر مطالعه و متمرکز شود.

همچنین دنبال کردن خطوط متن کتاب با انگشت یا قلم می تواند در جهت جلوگیری از حواس پرتی به شما کمک کند.

کافئین:

مصرف متعادل کافئین به افزایش تمرکز حواس کمک می‌کند. یک فنجان چای، قهوه و کافی میکس یا دیگر

نوشیدنی‌های کافئین‌دار می تواند ذهن شما هنگام مطالعه متمرکز تر کند و خستگی را تا حدودی برطرف کند.

نیاز به تمرین:

موفقیت در حفظ تمرکز و عدم حواس پرتی هنگام مطالعه یک شبه حاصل نمی شود بلکه نیاز دارد تا مدتی مواردی که برای تمرکز حواس گفتیم را اجرا کنید. بنابراین با تمرین روزانه روش هایی که مطرح کردیم

لذت مطالعه متمرکز و به دور از حواس پرتی را برای خودتان بیشتر کنید.

شما هم دیدگاهی درج کنید

نظر شما نمایش داده خواهد شد
کانال

جهت اطلاع از آخرین اخبار و محصولات مارا در تلگرام دنبال کنید

جهت اطلاع از آخرین اخبار و محصولات مارا در اینستاگرام دنبال کنید

همه مطالب دانلودی می باشد لذا بعد از تکمیل ثبت سفارش لینک دانلود در اختیار شما قرار خواهد گرفت. رد کردن

23

تعداد محصولات منتشر شده

302

تعداد مطالب و مقاله ها

899

تعداد کاربران

4

دیدگاه ها